Маестро Георги Атанасов

Маестро Георги Атанасов

Маестро АТАНАСОВ (1882–1931) Георги Атанасов, наричан Маестрото, е основоположник на българското оперно творчество. Автор е на шест опери — нещо почти невероятно за тогавашните условия. Той написва и други произведения: малки детски оперети, които дълго време задоволяват нуждите на детската

Тракийска музикалнофолклорна област

Тракийската музикалнофолклорна област се простира на изток от Ихтиманските възвишения до Черно море, на север до Средна гора и Източна Стара планина, а на юг – до Родопите, част от южната ни политическа граница с Гърция и Турция и Странджа.

Родопска музикалнофолклорна област

Населението на селищата предимно в Средните Родопи, около Смолян, Мадан, Златоград, Ардино, Девин, Доспат и на юг от Асеновград се явява носител на монолитна народнопесенна култура, в която ярко се откроява неговата етническа обособеност. Хомогенният музикалнофолклорен стил на Средните Родопи

Пиринска музикалнофолклорна област

Пиринската музикалнофолклорна област обхваща главно селищата по поречието на р. Струма (Благоевградско, Санданско, Петричко) и р. Места (Разложко, Банско, Гоцеделчевско), западно от р. Струма по планините Огражден и Малешевска, а на изток се простира до някои села в Западните Родопи.