Звукозаписно студио

Звукозаписно студио

Звукозаписното студио е съоръжение за запис и смесване на звук . В идеалния случай пространствата за запис и за прослушване са специално проектирани от акустик за постигане на оптимални акустични свойства (акустична изолация или дифузия или абсорбиране на отразения звук,

Веселин Стоянов

Веселин Стоянов

Представител на т.нар. „второ поколение“ български композитори, един от основателите на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” през 1933 г. Завършва пиано в ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) като ученик на брат си през 1926 г. Същата година постъпва

Добруджанска музикалнофолклорна област

Поради обществено-икономически, исторически и политически причини населението на Добруджа е било подложено на значителни миграционни движения. Затова в музикалния фолклор на Добруджа особено силно се чувствува влиянието на тракийския музикален стил, отчасти на балканджииската фолклорна традиция от жителите на Източна

Музикален фолклор на Средна Северна и Североизточна България

Взаимните контакти на населението в Средна Северна и Североизточна България предимно с преселници от Стара планина и Тракия в процеса на историческото развитие съдействуват за оформянето на ярък и разнообразен музикалнофолклорен стил. Географското местоположение на Средна Северна и Североизточна България

Музикален фолклор на Северозападна България

Музикалнофолклорната култура на населението от Северозападна България, въпреки богатството на местния стил, носи отпечатъка на известно влияние от съседните страни – Румъния и Югославия, което се е отразило предимно по отношение на бързото отмиране на фолклорната традиция, главно на обредния

Шопска музикалнофолклорна област (Средна Западна България)

Територията на Средна Западна България обхваща т. нар. Шоплук (Софийско, Самоковско, Свогенско, Сливнишко, Радомирско, Дупница (Станкедимитровско), Граово (Пернишко, Брезнишко) и Западните покрайнини (Годечко, Трънско, Кюстендилско). Като неделима част от общобългарската музикалиофолклорна традиция народната музика на Средна Западна България по всички

Странджанска музикалнофолклорна област

Странджанската музикалнофолклорна област се простира в югоизточния край на България. Въпреки близостта и по географско местоположение с Тракия, някои разлики от етнически, социално-икономически и исторически характер обуславят оригиналността на местния странджански музикален диалект. Безспорни носители на фолклора в тази област